Voortgang plannen doorstroming Sloene en Klein Vogelenzang

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom de plannen die Hoogheemraadschap Rijnland heeft om meer doorstroming te krijgen in de plassen Sloene en Klein Vogelenzang. Onderstaand hun voortgangsbericht van juli 2021:

Wat waren de plannen ook alweer?
Om de doorstroming terug te brengen, heffen we in de warmere maanden (1 april-1 oktober) van het jaar de  compartimentering van de twee plassen zo goed als mogelijk op. Hiervoor doen we het volgende:

  1. De houten dam tussen Sloene en Klein Vogelenzang (onder de wandelbrug tussen de Zoetendijk en de Bosmankade) wordt permanent verwijderd.
  2. De watergang tussen Sloene en Klein Vogelenzang (langs de Zoetendijk) wordt (indien nodig) vaker geschoond om de doorstroming te garanderen.
  3. De bootpassage Klein Vogelenzang en de stuw langs de Oudenweg (t.h.v. de Steupel) worden in de warme maanden (tussen 1 april en 1 oktober) omlaag gezet zodat er doorstroming kan plaatsvinden.
    Meer informatie vind u hier.

Verwijderen dam Bosmankade/Zoetendijk:  
De houten dam bij de wandelbrug tussen de Bosmankade en de Zoetendijk is op 21 juni jl. verwijderd. Oppervlaktewater kan nu vrij tussen Sloene en Klein Vogelenzang stromen. Iedereen die op de brug gaat staan en naar het water kijkt, ziet dat het water in beweging is. Vooral op dagen waarop het iets harder waait.

Extra onderhoud sloot langs Zoetendijk/Oudeweg:
Rijnland heeft inmiddels met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afspraken gemaakt over een extra schoonronde in de zomermaanden. Tijdens deze ronde zal het midden van de watergang vrij worden gemaakt van waterplanten om de doorstroming te garanderen. Waterplanten aan de zijkanten van de sloot blijven staan. Deze maand zal dit onderhoud worden uitgevoerd, rekening houdend met de geldende regels rondom flora en fauna.

Openen bootpassage en stuw Oudeweg:
Vorige maand hebben ongeveer 60 bij ons bekende eigenaren en gebruikers van de beide plassen een brief ontvangen. In deze brief werd gevraagd toestemming te geven voor het openen van de beide stuwen en de hierbij horende wijziging in het peilbeheer. Dit heeft enkel positieve reacties opgeleverd. Daarom zijn op 1 juli zowel de bootpassage als de stuw aan de Oudeweg geopend. Bij de bootpassage zal ook een bord worden geplaatst waarop wordt vermeld dat de passage tussen 1 april en 1 oktober geopend is.

Zoals in de brief is gemeld, zal Rijnland deze wijziging ook formeel gaan vastleggen in het peilbesluit. U zal over de voortgang hiervan worden geïnformeerd.

Evaluatie
Helaas konden we dit jaar niet op 1 april starten en kreeg Rijnland in de loop van juni vanuit verschillende omwonenden al meldingen dat er drijflagen ontstonden. Dit maakt dat het dit jaar moeilijk is om te beoordelen of de maatregelen effect hebben. Daarom zullen we aan het einde van 2022 een evaluatiebijeenkomst organiseren waarin we de effecten met u willen bespreken.

Eind van dit jaar zal Rijnland met een voortgangsbericht wel terugkomen op de waterkwaliteit gedurende het jaar 2021 en het effect van de openstelling tussen 1 juli en 1 oktober.

Klachten? Meld het!
Ontstaan er in de komende maanden drijflagen van algen en heeft u hiervan veel overlast? Dan kunt u dit hier melden. Rijnland zal dan bekijken of het mogelijk is actie te ondernemen. Zeker gezien de aankomende vakantieperiode is het van belang dat u uw melding via het formulier of (071) 306 35 35 doet. De melding wordt dan altijd geregistreerd en opgepakt door de aanwezige collega’s.

Geef een reactie