Actuele onderwerpen

Samenwerken aan de leefbaarheid

Wij werken graag samen met alle bewoners aan het behoud van de leefbaarheid van onze woonomgeving. Door alert te zijn op wat er in onze omgeving gebeurt; mee te helpen om de communicatie tussen de gemeente en de bewoners van ons gebied te verbeteren en nog veel meer.

U kunt ook zelf een bijdrage leveren. Zie flyer met tips en handige links die op Plassengebied van toepassing zijn,

klik hier: FLYER wist-je-datjes Plassengebied

Overzicht en updates over actuele onderwerpen

AED’s:

Met donaties van betrokken bewoners, de gemeente en de Rotaryclub Reeuwijk zijn er in 2019 twee openbaar toegankelijke AED’s geplaatst.
– Hortemansdijk 8a, op voorgevel woonhuis vlakbij de brug waar ijscoman Antonio staat
– ‘s Gravenbroekseweg 154,  op gevel naast ingang Watersnip accommodatie Rokende Turf in kern Sluipwijk
Dorpsteam AED aanspreekpunt is Peter Lok (contact via plassengebied@dorpenwijk.nl).
Voor meer informatie over reanimatie klik hier.

Bermbeleid / wetgeving

De gemeente zal een flyer maken over de do’s en don’ts in de bermen. Te hoge en te brede heggen moeten door de eigenaren worden gesnoeid, obstakels moeten uit de berm worden gehaald. Berm en weg schoonhouden is voor rekening van de gemeente.

Beschoeiing
Uitleg van de gemeente na vragen van het dorpsteam over de aanleg van nieuwe beschoeiing:

Er zijn 4 typen oeverafscheiding:
1) niets doen (puur een grondafwerking)
2) onderwaterbeschoeiing (natuurvriendelijke oever)
3) beschoeiing x cm boven water
4) damwanden/zware beschoeiing.

Wanneer er een versteviging van de berm benodigd is (bijv. om een weg voldoende steun te geven) dan is een onderwaterbeschoeiing het mooiste. Niets in het zicht maar wel stevigheid en bovendien rot hout onder water nauwelijks. Deze beschoeiing kan heel erg lang mee. Dit kan, waar voldoende ruimte is, ook erg mooi uitgevoerd worden als natuurvriendelijke oever. Wanneer er teveel hoogteverschil te overbruggen is tussen bijv. de weg en de sloot kant en hier onvoldoende bermbreedte voor is plaatsen wij een “hoge” beschoeiing. Ditzelfde geldt wanneer de wind/golfslag een berm zal uitspoelen wanneer er geen hoge beschoeiing aanwezig. Deze worden dan geplaatst op een hoogte die op die locatie benodigd is. Als een standaard beschoeiing niet meer volstaat omdat heel veel hoogte overbrugd moet worden of er erg veel zijdelingse druk aanwezig is, wordt een zware beschoeiing zoals bijv. een damwand geplaatst.

Op de Ree zijn in de zomer van 2019  type 2 en 3 toegepast. Type 2 (op de waterlijn) waar mogelijk en type 3 (“hoge” beschoeiing) waar nodig. Dit verklaart de 2 verschillende soorten. Op de locatie Antonio was een aantal jaren geleden al een stuk kunststof beschoeiing geplaatst. Deze had technisch gezien kunnen blijven staan, maar de beschoeiingen zijn van steeds betere materialen en er is voor gekozen om de ca 55 meter oudere kunststof beschoeiing te vervangen door een nieuwe.

Bruggen/brughoofden – richtlijnen/voorwaarden m.b.t. de maatvoering van de verharding
Het huidige bestemmingsplan geeft als regel aan een max 3 m brede brug en 6 m brede aansluiting op de rijbaan. Er is al over gesproken om dit te verruimen, maar tot op heden is dat alle de ruimte die het bestemmingsplan biedt pus 10% overschrijving. De Omgevingsdienst Midden-Holland is hiervan op de hoogte. Wanneer er een wabo-vergunning wordt aangevraagd, voor het vernieuwen van de brug, wordt aan deze maatvoering getoetst. Voor meer informatie ga naar : WABO-vergunning.

Als er nog meer ruimte nodig zou zijn, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Zover heeft men nog niet willen gaan, omdat dat een langdurige procedure is en het beter meegenomen kan worden bij de eerstvolgende actualisatie van het bestemmingsplan. Het dorpsteam zal betrokken worden bij deze actualisatie.

Glasvezelnetwerk
In de loop van juni 2023 wordt glasvezelnetwerk aangelegd aan de Twaalfmorgen en Vlietdijk door Delta Netwerk.

Een bewonersinitiatief (vraagbundeling) is gaande voor de straten ‘s-Gravenbroekseweg, Zoetendijk, Ree, Hortemansdijk, Nieuwenbroeksedijk en Lecksdijk. Hiervoor is Delta netwerk nog in gesprek met de gemeente. Geïnteresseerden worden via een groepsapp Glasvezel Plassengebied op de hoogte gehouden.  Het dorpsteam kan uw gegevens doorgeven aan de groepsbeheerder.

Alternatieven voor sneller internet zijn KPN Buitengebied of zelf een 5G modem installeren.

Handhaving verkeer
Verkeer dat niet thuis hoort in het plassengebied moet geweerd worden. Te zwaar verkeer zorgt voor weg- en bermschade en opstoppingen. Op wegen met een toegangsverbod, al dan niet in het weekend, hoort alleen bestemmingsverkeer.

Om dit te bereiken werkt de gemeente aan de plaatsing van ANPR camera’s. Slimme camera’s die op basis van kentekenherkenning bepalen welk verkeer toegang heeft en bekeuringen bij overtredingen. Bij invoering van de camera’s moeten we als bewoners nog eens goed kijken naar de  verkeersontheffingen, zie huidige regeling op Verkeersontheffingen | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Het eerdere initiatief voor het plaatsen van Fysieke breedtebeperking is gestopt.

Racka schapen
Dat er heel veel ganzen in Nederland zijn en blijven is inmiddels een feit. Ganzen zijn slim en leggen eieren in goed verstopte nesten, ook op de eilanden in de Reeuwijkse plassen. Per nest komen er gemiddeld zeven ganzen bij. Om dit tegen te gaan is er een proef met Racka schapen gestart, met ondersteuning van het dorpsteam. Deze schapen worden ingezet op de eilanden om het nestelen te verstoren. Na gedegen onderzoek zijn wij uitgekomen op dit oerras. Deze Racka’s kunnen tegen alle weersomstandigheden en hebben weinig verzorging nodig. Deze schapen worden van eiland naar eiland gevaren om zo de aantrekkelijkheid van nestelen te verminderen. Wilt u meedoen aan deze diervriendelijke manier van verstoren? Laat het ons weten.

Toiletten (openbare)
Locaties waar de gemeente / Groenallinatie openbare toiletvoorzieningen wil plaatsen:
a. Recreatieterrein Elfhoeven
b. Op de hoek Hortemansdijk en Lecksdijk (locatie ijscoman Antonio)
b. Bij de daghaven Twaalfmorgen

Veiligheid / wijkagent
Zie de website www.politie.nl/mijn buurt voor een overzicht van de wijkagenten werkzaam in onze buurt.
Hier vindt u ook o.a. een overzicht van meldingen van inbraak en poging tot inbraak.