Natuurbehoud

Natuurbehoud staat hoog op de agenda van het dorpsteam. We leven in een prachtig gebied waar bewoners en bezoekers volop genieten van het groen, het water, flora & fauna en de mooie uitzichten.
Daar willen we zuinig op zijn!

Hoe doen we dat en hoe kunt u ons daar mee helpen?

Biodiversiteit bevorderen

Er zijn veel initiatieven om de biodiversiteit en leefbaarheid voor dieren in dit gebied te bevorderen.  Zo heeft het dorpsteam de gemeente gevraagd om groen maaibeleid en gefaseerd knotten te verankeren in het groenbeheer.
Ook de bewoners zelf kunnen dit in hun eigen tuin toepassen.
Hierdoor zal er meer voedsel te vinden zijn in het vroege voorjaar voor insecten en vogels.

Voor meer informatie over biodiversiteit, klik hier.

Leren hoe we de natuur een handje kunnen helpen

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is.
De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt.

Voor meer informatie over Natuuracademie Reeuwijkse Plassen, klik hier.

Zwerfafval opruimen

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Gooi afval daarom altijd in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis.
Afval op straat en in het groen vergaat vaak heel traag. Kauwgom vergaat pas na minstens 20 jaar, een aluminium drankblikje vergaat nauwelijks.

Ligt er ergens veel of vaak zwerfafval? Als je weet wie het veroorzaakt heeft, kun je die erop aanspreken. Meld de rommel anders bij de gemeente via de ‘Mijngemeente’ app of via de link http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-openbare-ruimte.

Voor meer informatie en foto’s van vuilvangsten in het plassengebied klik hier.

Kansen en bedreigingen voor de natuur

Het dorpsteam is en wil graag betrokken worden bij ontwikkelingen die kansen of bedreigingen vormen voor de natuur en leefbaarheid van plassengebied.

Denk hierbij aan de ontwikkeling van het bestemmingsplan door de gemeente, de gebiedsvisie Reeuwijks plassengebied en projecten van de Groenalliantie. Initiatieven voor bevordering van recreatie en toerisme worden nauwlettend gevolgd. De aanleg van routes door kwetsbare natuur en natura2000 gebieden zijn mogelijke bedreigingen voor rust en ruimte die juist belangrijk zijn voor te behouden of terugkerende diersoorten zoals de otter. Waar nodig kaart het team ongewenste ontwikkelingen aan bij de gemeente of betrokken instanties, zoals aanleg van fietspaden ten koste van natuur met rietkragen.