Resultaten mini-enquête zomer 2022

Onlangs heeft het dorpsteam Plassengebied een mini-enquête uitgezet onder het bewonerspanel en via verschillende buurtappgroepen. De meerderheid van het panel heeft de enquête ingevuld. Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten.

Uitslag enquête dorpsteam juli 2022

De enquête is ingevuld door 78 respondenten. Alle straten waren daarin vertegenwoordigd. De enquête mag gelet op het aantal bewoners in het plassengebied niet als representatief worden beschouwd. Het beeld voor de 1e vragen is redelijk consistent. Met betrekking tot de vraag over verkeersnelheid moet worden bedacht dat dit slechts de mening is van 78 bewoners. De vragen zijn als volgt beantwoord.

Eén keer per maand informeert het dorpsteam u via de KIJK op Bodegraven-Reeuwijk. Leest u deze informatie.

  • 90% leest deze informatie altijd of soms.

De teksten van de dorpsteams worden samengevoegd op één pagina. Vindt u deze informatie waardevol?

  • 50% van de respondenten vindt deze informatie waardevol. De overigen vinden dit soms wel en som ook niet. 18% heeft hier geen mening over

Nodigt de opmaak uit om te lezen?

  • 40% vindt van wel en 12% vindt het niet uitnodigend. De rest heeft hier geen mening over.

Door middel van mail geven wij als dorpsteam regelmatig de afsluitingen in het gebied door zodat u daar rekening mee kunt houden. Stelt u deze informatie op prijs?

  • 99% vindt deze informatie erg nuttig.

 Conclusie: het gaat de bewoners blijkbaar vooral om de inhoud en niet om de vorm waarin de informatie wordt gepresenteerdWe zullen de huidige informatievoorziening voortzetten.

Optisch versmallen van de weg; Sinds een paar jaar wordt er door de gemeente een ander maaibeleid gevoerd. Er wordt alleen een smalle strook langs de weg gemaaid en op plekken die de zichtbaarheid belemmeren. Wat vindt u van dit beleid?

  • Bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. 53% van de respondenten vindt het een goede manier om de snelheid terug te brengen. 30% is van mening dat het geen invloed heeft op de snelheid. 17% van de bewoners hebben er wel last van maar hebben geen mening over de invloed op de snelheid.
  • 38% van de respondenten zegt last te hebben van overhangend groen, ook al zijn ze misschien van mening dat het beleid zinvol is.

Als dorpsteam zouden wij graag van u willen horen voor welke wegen welke maximumsnelheid uw voorkeur heeft. Geef per straatnaam de door u gewenste maximum snelheid aan.

In de tabel zijn per straat de antwoorden terug te vinden.

Straat 30 km 60 km
Bosmankade 64% 36%
Gravekoopsedijk 58% 42%
Hortemansdijk 60% 40%
Korssendijk 67% 33%
Lecksdijk 69% 31%
Nieuwenbroeksedijk 51% 49%
Oudeweg 69% 31%
Oukoopsedijk 49% 51%
Platteweg 60% 40%
Ree 76% 24%
‘s Gravenbroekseweg binnen de bebouwde kom 91% 9%
‘s Gravenbroekseweg buiten de bebouwde kom 58% 42%
Twaalfmorgen 50% 50%
Vlietdijk 64% 36%
Zoetendijk 65% 35%

Op basis van de gegeven antwoorden lijkt het er op dat de respondenten van mening dat hoe dieper je het plassengebied in gaat, de huidige snelheid beter past dan in het gebied dichter bij Reeuwijk-Brug. Ruwweg ligt de scheidslijn ter hoogte van de Ree/Lecksdijk.

Van invloed op de antwoorden is ook de straat waar de respondent woont. Hoe dieper men in het gebied woont hoe meer men hecht aan 60 km.

Metingen van de gemeente hebben overigens onlangs aangetoond dat de gemiddelde snelheid in het gebied 45 km per uur bedraagt. Blijkbaar is het vertoonde rijgedrag van (voornamelijk) bewoners niet consistent met de in deze enquête aangegeven gewenste snelheden. Het hoofd zegt dus blijkbaar iets anders dan de voet.

Het dorpsteam zal deze resultaten delen met de gemeente en betrokken willen zijn bij het opstellen van het mobiliteitsplan (nu gaande).
Een mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle type verkeer: fietsers, personenauto’s, vrachtverkeer, landbouwverkeer, voetgangers en openbaar vervoer over de weg. 

TOT SLOT:

Het dorpsteam zoekt versterking. Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op via info@dorpsteamplassengebied.nl

Geef een reactie