‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en het bestemmingsplan “Plassengebied” vastgesteld

Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft op 24 juni 2015 de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en het bestemmingsplan “Plassengebied” vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens twee amendementen aangenomen. Het betreft een amendement over de verkeersbestemming nabij Zomers Buiten aan de Twaalfmorgen 7 en een amendement tot aanpassing van de definitie “extensieve dagrecreatie”. Dit laatste amendement heeft aanleiding gegeven de nota zienswijzen voor wat betreft dat onderdeel te wijzigen. De definitie “extensieve dagreactie” luidt nu als volgt: “vormen van dagrecreatie in de openlucht met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-eenheid, zoals wandelen, fietsen, skaten, vissen, zwemmen, natuurobservatie, varen, zeilen, duiken, surfen, roeien en kanoën, allen niet in wedstrijdverband.

 Voor het overige is de nota beantwoording zienswijzen ongewijzigd gebleven ten opzichte van de nota aan de gemeenteraad is aangeboden.

Vervolg
Het bestemmingsplan Plassengebied is gewijzigd vastgesteld. Dit houdt in dat er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen hebben plaatsgevonden. De raad heeft wijzigingen vastgesteld naar aanleiding van zienswijzen, ambtelijke voorstellen en zij heeft twee amendementen aangenomen.

Op grond van de Wet mag een besluit tot gewijzigde vaststelling van een bestemmingsplan pas na zes weken na vaststelling bekend gemaakt worden. Dit houdt in dat de bekendmaking op 5 augustus zou plaatsvinden. Omdat dit midden in de zomervakantie valt is ervoor gekozen om de bekendmaking uit te stellen tot na de zomervakantie. In deze bekendmaking wordt ook aangegeven wie, wanneer en op welke wijze beroep in kunnen stellen. In de Kijk op Reeuwijk, Kijk op Bodegraven, de website of de Staatscourant wordt de exacte datum van bekendmaking gepubliceerd. Naar verwachting zal dit op 26 augustus 2015 zijn.

Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Tot dat moment is het voorgaande bestemmingsplan “Plassen, natuur en weidegebieden” nog van kracht. Dit bestemmingsplan is bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) in te zien.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van Meeteren of mevrouw B. Drost-Westland, bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Geef een reactie